برگزاری جشنواره بزرگ ایده شو در دانشگاه شهید بهشتی