خانه

محور های دومین جشنواره ملی ایده شو بهشتی

[us_separator]
[us_single_image image=”9468″]

پیشگیری و سلامت

[us_single_image image=”9470″]

محیط زیست و انرژی

[us_single_image image=”9472″]

دانشگاه و آموزش مجازی

[us_single_image image=”9474″]

اشتغال و جهش تولید

[us_iconbox icon=”material|assignment_ind” color=”custom” icon_color=”#ffffff” bg_color=”” size=”48px” title=”ثبت نام” title_tag=”h2″ link=”url:http%3A%2F%2Fsasnews.sbu.ac.ir%2F%25d8%25ab%25d8%25a8%25d8%25aa-%25d9%2586%25d8%25a7%25d9%2585-%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25af%25d9%2587-%25d8%25b4%25d9%2588%2F||target:%20_blank|”][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”material|assignment_late” color=”custom” icon_color=”#ffffff” bg_color=”” size=”48px” title=”اطلاعات بیشتر” title_tag=”h2″ link=”url:http%3A%2F%2Fsasnews.sbu.ac.ir%2F%25d8%25af%25d9%2588%25d9%2585%25db%258c%25d9%2586-%25d8%25ac%25d8%25b4%25d9%2586%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%2587-%25d9%2585%25d9%2584%25db%258c-%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25af%25d9%2587-%25d8%25b4%25d9%2588-%25d8%25a8%25d9%2587%25d8%25b4%25d8%25aa%25db%258c%2F||target:%20_blank|”][/us_iconbox]

آخرین اخبار دومین جشنواره ملی ایده شو بهشتی

[us_separator][us_grid post_categories=”coding,copywriting,creative,design,food,gadgets,girls,news,photography,travel,uncategorized,video,%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86,%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1,%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%d9%8a%d9%8a-%d8%b2%d9%8a%d8%b3%d8%aa-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%8a,%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%d9%8a%d9%8a-%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4,%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1,%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c,%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c,%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87,%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%db%8c-%d9%81%d9%86%db%8c-%d9%88-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c,%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c,%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%db%8c-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%87%d9%86%d8%b1,%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%86%d8%b4%d8%af%d9%87,%d8%b3%d9%85%d9%8a%d9%86%d8%a7%d8%b1,%da%a9%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3,%da%af%d8%b1%d8%af%d9%87%d9%85%d8%a7%d9%8a%d9%8a-%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%d9%8a,%da%af%d9%81%d8%aa%da%af%d9%88%d9%8a-%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%d9%8a,%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d9%87,%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa,%d9%86%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87″ columns=”4″ items_gap=”20″ items_quantity=”8″ exclude_items=”offset” pagination=”ajax” items_layout=”portfolio_1″]
[us_counter target=”83″ size=”small” title=”ایده های دریافت شده” final=”128″ font=”heading”][us_counter target=”5″ size=”small” title=”جوایز کسب شده” final=”128″ font=”heading”]
[us_counter target=”2″ size=”small” title=”جشنواره های ایده شو” final=”256″ font=”heading”][us_counter target=”25″ size=”small” title=”پیچ ها” final=”256″ font=”heading”]
[us_iconbox icon=”fab|telegram” color=”custom” icon_color=”#e2e2e2″ bg_color=”” size=”48px” link=”url:https%3A%2F%2Ft.me%2Fsasnewssbu||target:%20_blank|”][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”fab|instagram” color=”custom” icon_color=”#e2e2e2″ bg_color=”” size=”48px” link=”url:http%3A%2F%2FInstagram.com%2Fsasnewssbu||target:%20_blank|”][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”fab|linkedin” color=”custom” icon_color=”#e2e2e2″ bg_color=”” size=”48px” link=”url:%23|target:%20_blank”][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”fab|twitter” color=”custom” icon_color=”#e2e2e2″ bg_color=”” size=”48px” link=”url:%23|target:%20_blank”][/us_iconbox]

تماس با ما

[us_separator]

جشنواره داخلی حرکت دانشگاه شهید بهشتی حامی طرح های دانشجویان شهید بهشتی با رویکردی کاملا متفاوت

[us_separator size=”small”][us_iconbox icon=”fas|map-marker-alt” style=”outlined” iconpos=”left” size=”20px” title=”ولنجک، اوین، دانشگاه شهید بهشتی” alignment=”left”][/us_iconbox][us_separator size=”small”][us_iconbox icon=”fas|phone” style=”outlined” iconpos=”left” size=”20px” title=”02129902662″ title_tag=”h3″ alignment=”left”][/us_iconbox][us_separator size=”small”][us_iconbox icon=”fas|envelope” style=”outlined” iconpos=”left” size=”20px” title=”sasnews.sbu@gmail.com” title_tag=”h3″ alignment=”left”][/us_iconbox][us_separator size=”small”][us_iconbox icon=”fab|telegram” style=”outlined” iconpos=”left” size=”20px” title=”@ANJOMANSBU97″ title_tag=”h3″ alignment=”left”][/us_iconbox]
[us_cform receiver_email=”” button_text=”ارسال پیام” button_outlined=”” items=”%5B%7B%22type%22%3A%22text%22%2C%22placeholder%22%3A%22Name%22%2C%22icon%22%3A%22far%7Cuser%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22text%22%2C%22placeholder%22%3A%22Email%22%2C%22required%22%3A%221%22%2C%22icon%22%3A%22far%7Cenvelope%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22textarea%22%2C%22placeholder%22%3A%22Message%22%2C%22required%22%3A%221%22%2C%22icon%22%3A%22far%7Cpencil%22%7D%5D”][/us_cform]