بیانیه عدم افشا

بسمه تعالی

این بیانیه یک سند عادی است که مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی منعقد می‌گردد که به منظور حفظ اسناد، مدارک، سخت افزارها و نرم افزارهایی که با عنوان کلی ” اسناد ” برای انجام ” فرآیند داوری ایده های اولین جشنواره ملی ایده شو بهشتی”  توسط ایده پردازان در اختیار دبیرخانه قرار می گیرد، بین تیم داوری  جشنواره و  شخصیت حقوقی اولین جشنواره ملی ایده شو بهشتی با شرح مفاد زیر منعقد می گردد.

۱-موضوع:

  • حفظ محرمانگی و مالکیت معنوی اطلاعاتی که ایده پردازان به مناسبت ثبت نام در سامانه ثبت ایده در اولین جشنواره ملی ایده شو بهشتی در اختیار دبیرخانه قرار می دهند.
  • تمام اسناد و مدارک و نرم افزارهایی که دبیرخانه در اختیار داوران قرار می دهد، همچنین نتایج داوری که توسط تیم داوری به دبیرخانه اعلام می شود، محرمانه می باشد.
  • عدم افشاء و انتشار اسناد و اطلاعات، به هرشخص و به هر شکل اعم از کتبی، شفاهی، الکترونیکی و غیره …..

تبصره ۱: مواردی که اطلاعات و اسناد، به جهت داوری ایده و در حد موردنیاز، در اختیار داوران قرار می گیرد از شمول این بند خارج است. تعهد مذکور در این بند به استثنای ماده مذکور در بند ۲ محدود به دوره اعتبار بیانیه نبوده و متقاضی پس از دوره مذکور نیز ملزم به رعایت آن خواهد بود.

۲-اتخاذ تدابیر لازم به منظور ایجاد امنیت فیزیکی اطلاعات دریافتی:

  • استفاده از اطلاعات و اسناد ارائه شده صرفا در راستای داوری ایده و در حد مورد نیاز.
  • خودداری از هرگونه نسخه برداری از اطلاعات دریافتی به هر عنوان و به هر وسیله که باشد.
  • تفهیم مفاد این بیانیه به کارکنان و کارمندانی که به مناسبت اجرای وظایف شان اطلاعات ارائه شده در اختیار ایشان قرار می گیرد.
  • حفظ کلیه حقوق معنوی ایده پرداز (صاحب ایده) در رابطه با اطلاعات و اسناد ارائه شده.
  • عدم آسیب رساندن به اطلاعات ایده پرداز به هر شکل ممکن.
  • انصراف از راعایت هریک از تعهدات مذکور فقط در صورت اعلام کتبی امکان پذیر می باشد.

۳-اعلام نتایج:

تیم داوری ملزم است نتایج آزمون را منحصرا به دبیرخانه اعلام نموده و همزمان اسناد، مدارک، سخت افزارها، نرم افزارهای مربوطه را در اختیار قرار دهد. از تاریخ تحویل اسناد و مدارک مذکور به دبیرخانه، تیم داوری از تعهدات خود نسبت به حفاظت از اصل آنها معاف می گردد.

۴-جبران خسارت:

در صورت نقض هریک از تعهدات ناشی از بیانیه توسط تیم داوری، اعم از آنکه نقض تعهد منسوب به عمد و یا قصور آن باشد، آنگاه مکلف به جبران خسارات وارده به دبیرخانه به میزان مقرر در رای مرجع قضایی ذیصلاح خواهد بود.

۵-ملحقات:

هرگونه اصلاح این بیانیه فقط با توافق کتبی طرفین موثر خواهد بود.

این بیانیه از هر حیث تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد. رسیدگی به تخلفات ناشی از آن، چنانچه از طریق مذاکره طرفین قابل حل و فصل نباشد، در صلاحیت مراجع قانونی خواهد بود.

این بیانیه در ۵ بخش به امضای نمایندگان ذیصلاح طرفین رسیده است که تمامی نسخ کتبی این بیانیه از اعتبار حقوقی واحد برخوردار می باشد.